สถิติ - Mind map

สถิติ

สถิติ - Mindmap
Imagemap
สถิติ การวัดค่ากลางของข้อมูล \latex \bar{x}, \mu มัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิก ค่ากึ่งกลางพิสัย ข้อมูลแจกแจงความถี่ ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่งของข้อมูล ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ ข้อมูลแจกแจงความถี่ ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ การวัดการกระจายของข้อมูล แบบสัมบูรณ์ พิสัย Q.D. M.D. \latex S.D., s,  $ \sigma $ แบบสัมพัทธ์ สัมประสิทธิ์ของพิสัย สัมประสิทธิ์ของ Q.D. สัมประสิทธิ์ของ M.D. สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

© Copyright