Vocaburary

ทบทวนคำศัพท์

Vocaburary - Practise
คำศัพท์ คำแปล เสียง
abandonละทิ้ง
abandonmentการละทิ้ง
abstractที่เป็นนามธรรม
absurdไร้สาระ
accessการเข้าถึง
accommodateจัดที่อยู่ให้
accompanyไปเป็นเพื่อน
accumulateสะสม
accurateถูกต้อง
accustomเคยชิน
achieveสำเร็จ
acknowledgeตอบรับ
acquireได้รับ
adaptประยุกต์ใช้
adequateเพียงพอ
adjustปรับตัว
adjustmentการปรับปรุง
administrationการบริหาร
adultผู้ใหญ่
adventการมาถึง
adversaryฝ่ายตรงข้าม
advocateทนาย
affectกระทบ
affixติด
aggregateรวบรวม
aggressiveก้าวร้าว
aheadล่วงหน้า
aidช่วยเหลือ
alarmสัญญาณเตือนภัย
alimentเลี้ยงดู
allegeกล่าวหา
allocateจัดสรร
alterปรับเปลี่ยน
alterationการเปลี่ยนแปลง
alternativeทางเลือก
ambiguousที่กำกวม
amongท่ามกลาง
amuletเครื่องราง
analysisการวิเคราะห์
analyzeวิเคราะห์
announcementประกาศ
annualประจำปี
anorexiaอาการเบื่ออาหาร
anticipateคาดหวัง
antiqueโบราณ
apparentที่เห็นได้ชัด
appearanceการปรากฏ
applianceเครื่องมือ
appreciateซาบซึ้ง
approachเข้าใกล้
appropriateเหมาะสม
approveอนุมัติ
approximateประมาณ
aridแห้งแล้ง
arrangeเตรียมการ
arrestจับกุม
aspectมุมมอง
assembleรวบรวม
assessประเมินผล
assignมอบหมาย
assistช่วยเหลือ
assumeสันนิษฐาน
assureให้ความมั่นใจ
asthmaโรคหอบหืด
attachแนบติดกัน
attainบรรลุเป้าหมาย
attentionการเอาใจใส่
attitudeทัศนคติ
attractiveมีเสน่ห์
authorผู้เขียน
authorityผู้มีอำนาจ
availableที่มีอยู่
avidโลภ
awareตระหนักรู้
awhileชั่วขณะหนึ่ง
babysitพี่เลี้ยงเด็ก
basinอ่างล้างหน้า
begขอร้อง
behalfในนามของ
benefitประโยชน์
benevolentมีเมตตา
bewilderทำให้สับสน
beyondนอกจากนี้
biasลำเอียง
biasedลำเอียง
bowelลำไส้
braveกล้าหาญ
breakdownชำรุด
briefโดยย่อ
burdenภาระ
capableที่สามารถทำได้
capacityความจุ
careerอาชีพ
carveเเกะสลัก
categoryหมวดหมู่
cattleวัวควาย
ceaseการสิ้นสุด
challengeท้าทาย
chapterบท
chargeค่าธรรมเนียม
chaseการไล่ล่า
chemicalสารเคมี
chubbyอ้วน
circumstanceเหตุการณ์
citeอ้างถึง
civilที่มีวัฒนธรรม
clarifyทำให้กระจ่าง
coherentซึ่งสอดคล้องกัน
coincideเกิดขึ้นพร้อมกัน
collapseพังทลาย
colleagueเพื่อนร่วมงาน
commitให้คำมั่นสัญญา
commodityสินค้าโภคภัณฑ์
communityชุมชน
compassionateมีความสงสาร
compensateชดเชย
complementองค์ประกอบ
complexซับซ้อน
comprehensiveครอบคลุม
concealปกปิด
conceiveตั้งครรภ์
concentrateตั้งสมาธิ
concludeสรุป
conductความประพฤติ
confessสารภาพ
confineขอบเขต
confirmยืนยัน
conflictความขัดแย้ง
conformเชื่อฟัง
congestทำให้แออัด
consentยินยอม
consequenceผลลัพธ์
consequentผลที่ตามมา
conservativeอนุรักษนิยม
considerพิจารณา
considerableสำคัญ
consistประกอบด้วย
constantสม่ำเสมอ
constructสร้าง
construeตีความ
consultปรึกษา
consumeบริโภค
contactติดต่อ
contemporaryร่วมสมัย
contentน่าพึงพอใจ
contextบริบท
contingencyฉุกเฉิน
contractหนังสือสัญญา
contractionการหดตัว
contradictขัดแย้ง
contraryตรงกันข้าม
contrastเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง
contributeสนับสนุน
controversialที่เถียงกัน
controversyการโต้เถียง
convictionการตัดสินว่ากระทำผิด
convinceโน้มน้าว
cooperateร่วมมือ
counterfeitปลอม
cowardขี้ขลาด
criteriaเกณฑ์
crucialสำคัญ
crumbเศษเล็กเศษน้อย
culpritผู้ร้าย
cultureวัฒนธรรม
curiousอยากรู้อยากเห็น
currencyเงินตรา
dartลูกดอก
debateการโต้แย้ง
debrisเศษ
decadeทศวรรษ
declineปฏิเสธ
dedicateอุทิศ
deduceอนุมาน
defianceการขัดขืน
defiantต่อต้าน
defineกำหนด
dehydrationการคายน้ำ
demonstrateสาธิต
denoteแสดงให้เห็นถึง
denseหนาแน่น
denyปฏิเสธ
depleteทำให้หมดสิ้นลง
deployแปรแถว
depressทำให้หดหู่ใจ
depressionความหดหู่
deriveได้รับมา
despiteแม้ว่า
detectค้นหา
deviateเบี่ยงเบน
deviceอุปกรณ์
deviseประดิษฐ์
devoteอุทิศ
diabetesโรคเบาหวาน
diagnosisการวินิจฉัยโรค
diminishทำให้ลดลง
dinerผู้รับประทานอาหาร
disastrousหายนะ
discriminateทำให้เห็นความแตกต่าง
discriminationการแบ่งแยก
discursiveสับสน
disguiseปลอมตัว
disinfectฆ่าเชื้อโรค
dismissยกเลิก
disposeกำจัด
dissatisfyทำให้ไม่พอใจ
distinctแตกต่าง
distributeกระจาย
divergeแตกต่าง
diverseหลากหลาย
diversityความหลากหลาย
dominateปกครอง
doubtสงสัย
dragลาก
drawerลิ้นชัก
dumpโละทิ้ง
durationระยะเวลา
dwellอาศัยอยู่
ecologyระบบนิเวศ
economyเศรษฐกิจ
ecstasyความปีติยินดี
elementธาตุ
elementaryเบื้องต้น
eliminateกำจัด
eloquenceการพูดคล่อง
embarrassทำให้รู้สึกอาย
emergeปรากฏออกมา
emissionการปล่อยพลังงาน
emphasisการเน้นย้ำ
empiricalเชิงประจักษ์
enableทำให้ใช้ได้
encounterเผชิญหน้า
endeavorพยายาม
enduranceความอดทน
energyพลังงาน
enforceใช้กำลังบังคับ
enhanceเสริม
enormousใหญ่โต
ensureทำให้แน่ใจ
environmentสิ่งแวดล้อม
epidemicที่ระบาด
equationสมการ
equivalentเท่ากัน
especiallyโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
establishก่อตั้ง
estateทรัพย์สินที่ดิน
estimateประมาณการ
ethicหลักจริยธรรม
evenแม้แต่
eventualในท้ายที่สุด
evidenceหลักฐาน
evidentชัดเจน
evolveค่อยๆ พัฒนา
exceedเกินกว่า
exceptionalเป็นข้อยกเว้น
excludeแยกออกไป
exhibitจัดแสดง
expertผู้เชี่ยวชาญ
explicitชัดเจน
explodeระเบิด
exposeการเปิดเผย
extractสกัดออกมา
facilitateอำนวยความสะดวก
factorปัจจัย
faintเป็นลม
fairlyอย่างเป็นธรรม
fareค่าโดยสาร
fatalร้ายแรง
featureลักษณะหน้าตา
federalสหพันธรัฐ
feeค่าธรรมเนียม
felicityความสุข
figureตัวเลข
filthyสกปรก
financeการเงิน
flaskขวด
flatteringที่ประจบสอพลอ
fleeหนี
flexibleที่ยืดหยุ่นได้
flourishรุ่งโรจน์
fluctuateผันผวน
focusเพ่งความสนใจ
fondnessความชอบ
forgeryการปลอม
formแบบแผน
forthcomingซึ่งกำลังจะมาถึง
foundationรากฐาน
fragileบอบบาง
fragrantมีกลิ่นหอม
frustrateคับข้องใจ
functionalใช้การใด้
fundกองทุน
fundamentalพื้นฐาน
furthermoreยิ่งกว่านั้น
generateกำเนิด (ไฟฟ้า)
generousใจกว้าง
goalเป้าหมาย
graciousมีน้ำใจ
grantยินยอม
gratitudeการขอบคุณ
guaranteeรับประกัน
handleจัดการ
harshรุนแรง
helmetหมวกนิรภัย
helplessหมดหนทาง
herdฝูงสัตว์
hierarchyลำดับชั้น
highlightเน้น
hitตี
hospitableมีเมตตากรุณา
humidชื้น
hygieneสุขภาพ
hypnosisการสะกดจิต
hypothesisสมมติฐาน
identicalเหมือนกัน
identifyระบุ
idleว่าง
ignorantที่ไม่รู้
illusionภาพมายา
illustrateแสดงให้เห็นตัวอย่าง
imitationการเลียนแบบ
immigrateอพยพ
imminentจวนตัว
impactส่งผลกระทบ
impartialยุติธรรม
implicateเกี่ยวพัน
implicitที่บอกเป็นนัย
implyบ่งบอกถึง
impressiveประทับใจ
improviseแสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
incentiveโน้มน้าวใจ
incidenceเหตุการณ์
inclineมีแนวโน้มที่จะ
inclusiveรวมทั้ง
incomeรายได้
independentไม่ขึ้นกับใคร
indicateบ่งชี้
individualรายบุคคล
induceชักจูง
industriousขยันหมั่นเพียร
inevitableซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
infectทำให้ติดเชื้อ
inferอนุมาน
ingredientส่วนผสม
inhabitอาศัยอยู่
initialแรกเริ่ม
initiateเริ่มต้น
injectฉีด(ยา)
injureทำให้ได้รับบาดเจ็บ
innovateเปลี่ยนแปลงใหม่
inoculateฉีดวัคซีน
inputการป้อนข้อมูล
insecureไม่ปลอดภัย
insightข้อมูลเชิงลึก
inspectตรวจสอบ
instanceตัวอย่าง
instituteสถาบัน
instructสั่งสอน
integrateผสมผสาน
intelligenceความเฉลียวฉลาด
intenseเข้มข้น
interactปฏิสัมพันธ์
interfereแทรกแซง
internalภายใน
interpretแปลความ
interruptขัดขวาง
intersectionสี่เเยกไฟเเดง
intervalช่วงเวลา
intimationการชี้แจง
investลงทุน
investigateสอบสวน
invokeก่อให้เกิด
involveเกี่ยวข้อง
isolateแยกออกมา
issueประเด็น
itemสิ่งของ
journalนิตยสาร
joyousร่าเริง
justifyแสดงให้เห็นถึง
labelป้าย
layerแบ่งเป็นชั้นๆ
leadนำ
leakรั่ว
leashเชือกจูงสุนัข
lectureบรรยาย
legalเกี่ยวกับกฎหมาย
leisureตามสบาย
lenientผ่อนผัน
liabilityหนี้สิน
liberalเกี่ยวกับเสรีนิยม
licenseใบอนุญาต
lieโกหก
likewiseในทำนองเดียวกัน
locateหาที่ตั้ง
logicตรรกศาสตร์
magnifyขยายความ
maintainบำรุงรักษา
maintenanceซ่อมบำรุง
majorส่วนใหญ่
manipulateจัดการ
manualคู่มือการใช้
marijuanaกัญชา
matureเป็นผู้ใหญ่
meagerขาดแคลน
measureตรวจวัด
mechanismกลไก
mediateไกล่เกลี่ย
medicalทางการแพทย์
melancholyความเศร้าโศก
mentalเกี่ยวกับจิตใจ
metaphorคำอุปมาอุปไมย
methodวิธี
migrateอพยพ
militaryเกี่ยวกับทหาร
ministryกระทรวง
miserคนขี้เหนียว
miserablyอย่างทุกข์ยาก
misleadทำให้เข้าใจผิด
modestถ่อมตัว
modifyเปลี่ยนแปลง
monitorสังเกตการณ์
motiveแรงจูงใจ
mutualซึ่งกันและกัน
nakedเปลือยกาย
narrateบรรยาย
necessaryจำเป็น
nemesisกรรมตามสนอง
networkเครือข่าย
neutralซึ่งเป็นกลาง
neverthelessอย่างไรก็ตาม
nieceหลานสาว
nobleชั้นสูง
nonethelessอย่างไรก็ตาม
noticeableเห็นได้ชัด
notionความคิด
notwithstandingอย่างไรก็ตาม
nutrientสารอาหาร
objectionการคัดค้าน
objectiveเป้าหมาย
observantช่างสังเกต
obtainได้รับ
obviousชัดเจน
occasionallyเป็นครั้งคราว
occupyยึดครอง
occurเกิดขึ้น
odorกลิ่น
officialเป็นทางการ
offsetชดเชย
ongoingไม่หยุดยั้ง
oppressกดขี่
optimisticมองโลกในแง่ดี
optionทางเลือก
ordinaryธรรมดา
ornamentเครื่องประดับ
outcomeสิ่งที่ปรากฎออกมาภายหลัง
outputข้อมูลที่ได้
outstandingโดดเด่น
overallทั้งหมด
overrateตีค่าสูงเกินไป
overseasเกี่ยวกับต่างประเทศ
overseeควบคุม
paleซีด
paradigmตัวอย่าง
paragraphย่อหน้า
parallelขนานกัน
participateเข้าร่วม
partnerหุ้นส่วน
party pooperผู้สร้างความรำคาญในงานเลี้ยง
passionความชอบ
penetrateทะลวงเข้าไป
pensionบำนาญ
perceiveรับรู้
periodช่วงเวลา
persistยืนกราน
persistenceยืนกราน
perspectiveทัศนคติ
phenomenonปรากฏการณ์
philosophyหลักปรัชญา
physicalเชิงกายภาพ
pitifulน่าสงสาร
pleadสารภาพ
pleaseทำให้พอใจ
podฝัก
policyนโยบาย
portionแบ่งส่วน
positiveทางบวก
possessครอบครอง
potentialศักยภาพ
practicalประยุกต์
praiseสรรเสริญ
pramรถเข็นเด็ก
precedeอยู่ข้างหน้า
preciseแม่นยำ
predictทำนาย
preferชอบมากกว่า
preserveอนุรักษ์
presumeสันนิษฐาน
pretenseหลอกลวง
previousก่อนหน้านี้
prideความภาคภูมิใจ
primaryในขั้นแรก
primitiveโบราณ
principalครูใหญ่
principleกฎ
priorก่อน
priorityจัดลำดับความสำคัญ
probablyบางที
processกระบวนการ
professionalมืออาชีพ
progressความคืบหน้า
prohibitห้าม
projectโครงการ
prominenceคุณสมบัติเด่น
properlyอย่างเหมาะสม
proportionสัดส่วน
prudenceความรอบคอบ
psychologyจิตวิทยา
publicสาธารณะ
publicationสิ่งตีพิมพ์
publishตีพิมพ์
punishmentการลงโทษ
purchaseซื้อ
pursueไล่ตาม
quoteอ้างคำพูด
randomโดยการสุ่ม
ratioอัตราส่วน
rationalซึ่งมีเหตุผล
reactตอบสนอง
reasonableมีเหตุผล
rebelliousซึ่งก่อการกบฏ
recognizeจำได้
recoverฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย
reduceลด
refineกลั่น
reformปฏิรูป
refrainละเว้น
regionภูมิภาค
registerการลงทะเบียน
regulateควบคุม
reinforceทำให้แข็งแกร่งขึ้น
rejectปฏิเสธ
relaxผ่อนคลาย
releaseปลดปล่อย
relevantที่เกี่ยวข้อง
reliableน่าเชื่อถือ
reluctantที่ไม่เต็มใจ
relyวางใจ
remainยังเหลืออยู่
removeเอาออก
researchการวิจัย
reservoirอ่างเก็บน้ำ
resolutionการแก้ปัญหา
resolveแก้ปัญหา
resourceทรัพยากร
respectfulซึ่งมีความเคารพ
respondตอบสนอง
responsibleรับผิดชอบ
restoreฟื้นฟู
restrainยับยั้ง
restrictจำกัด
restrictionการจำกัด
retailขายปลีก
retainรักษาไว้
retributionผลกรรมสนอง
revealเปิดเผย
revealingเผยให้เห็น
revenueรายได้
revolutionการปฏิวัติ
rigidแข็ง
rotเน่า
sacrificeเสียสละ
satisfyพอใจ
savageป่าเถื่อน
scenarioบทละคร
scheduleกำหนดการ
sculptureประติมากรรม
seasonฤดู
secretiveซ่อนเร้น
sectionแผนก
secureทำให้ปลอดภัย
seduceยั่วยวน
selectคัดเลือก
sensibleสมเหตุสมผล
sentimentalมีอารมณ์อ่อนไหว
settleตั้งรกราก
settlerผู้ตั้งถิ่นฐาน
significantสำคัญ
similarเหมือนกัน
simulateเลียนแบบ
situateตั้งอยู่ที่
smellกลิ่น
sniffสูดดม
sootheปลอบประโลม
sourceต้นกำเนิด
sparkประกายไฟ
specificโดยเฉพาะ
splinterทำให้แตกเป็นชิ้น
splitแยก
stableมั่นคง
statisticสถิติ
statusสถานภาพ
stimulateกระตุ้น
stipendค่าจ้าง
stoutแข็งแรง
straightforwardตรงไปตรงมา
strategyกลยุทธ์
stressความตึงเครียด
strikeการนัดหยุดงาน
structureโครงสร้าง
stuffสิ่งของ
styleรูปแบบ
submitเสนอ
subsidyเงินสนับสนุน
substantialมากมาย
successionการสืบมรดก
sufficientเพียงพอ
summaryโดยสรุป
suppleอ่อนข้อ
supplementส่วนเพิ่มเติม
surveyแบบสำรวจ
susceptibleหวั่นไหวง่าย
suspectสงสัย
suspendเลื่อน
suspicionความสงสัย
sustainรักษาไว้
symbolสัญลักษณ์
symptomอาการ
targetเป้าหมาย
temporaryชั่วคราว
tensionความตึงเครียด
tentativeที่ยังไม่แน่นอน
terminateทำให้สิ้นสุด
terrestrialเกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก
theoryทฤษฎี
therebyดังนั้น
thesisวิทยานิพนธ์
threatenขู่
thriftความประหยัดมัธยัสถ์
thrillความรู้สึกตื่นเต้น
tightenทำให้แน่นหรือตึงขึ้น
topicหัวข้อ
traceร่องรอย
traditionประเพณี
transferย้าย
transformทำให้เปลี่ยนแปลง
transmitถ่ายทอด
transportขนส่ง
triggerสิ่งกระตุ้น
triumphความมีชัย
trustworthyเชื่อถือได้
ultimateที่สุด
undergoได้รับ (ความลำบาก)
unethicalผิดจรรยาบรรณ
uniformเครื่องแบบ
unifyทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน
uniqueเป็นเอกลักษณ์
unwillingไม่เต็มใจ
unwindคลี่คลาย
uptightทำให้ตกใจ
valiantกล้าหาญ
validถูกต้อง
validationการตรวจสอบ
varyแตกต่าง
vehicleยานพาหนะ
ventilationการระบายอากาศ
verifyตรวจสอบ
versatileอเนกประสงค์
vesselเรือ
vestเสื้อกั๊ก
viaโดยทาง
viciousโหดร้าย
vigorousกระฉับกระเฉง
violateฝ่าฝืน
virtualเสมือน
visibleที่มองเห็นได้
visionวิสัยทัศน์
visualเกี่ยวกับสายตา
voluntaryโดยสมัครใจ
vomitอาเจียน
vowการสาบาน
vulnerableอ่อนแอ
warrantyการประกัน
welfareสวัสดิการ
whereasในกรณีที่
widespreadแพร่หลาย
willingที่เต็มใจ
withdrawถอน
yieldingยอมให้

© Copyright